LA IMPORTÀNCIA DEL LLENGUATGE EN MP

La següent aportació la signen els primers alumnes en pràctiques que vaig tenir. A proposta de la seva professora de Pedagogia a la URV, Carmen Ponce, van realitzar una sistematització de les seves observacions sobre el meu ús del llenguatge amb les famílies, ja que constataven que exercia una influència positiva en l'actitud d'aquestes cap meves propostesNomés vull donar-los les gràcies pel seu treball i afegir que aquestes observacions van ser fetes abans que fes la formació en PNL, eina que sens dubte, m'està ajudant a mantenir una comunicació més efectiva i enriquidora.

 

A partir de l'observació i estudi realitzat amb pacients i famílies en altres situacions, vam detectar la necessitat d'elaborar una pauta que englobés els aspectes generals del llenguatge emprat per la moduladora pedagògica a l'hora de dirigir-se als usuaris. És a dir, considerem oportú recollir les variables, en forma d'ítems, per tal que la professional prengués consciència del tipus de parla que utilitzava en tant que es comunicava amb la família, ja que creiem que incidien positivament en la receptivitat i resposta de els familiars.

 

Cal destacar que el model està dividit en dues parts fonamentals, ja que són les que donen forma a la manera d'expressar-se: comunicació verbal i no verbal. El procés que es va seguir per preparar la pauta esmentada es va centrar en tres passos:

 

Observació: Centrant-nos en els 10 pacients amb els quals tractem, contemplem les situacions concretes en les quals, a causa d'una forma específica d'expressar-se, la moduladora pedagògica obtenia un canvi en l'actitud del familiar. Per aquesta raó, la nostra tasca es va basar en detectar i anotar aquestes petites modificacions de comportament i el "per què" d'elles.

 

Anàlisi: Després d'examinar les anotacions recollides, realitzàvem una petita posada en comú per compartir les diferents visions que havíem obtingut cada un de nosaltres, per percebre les diverses sensacions i parers.

 

Sistematizació: A partir de les fases anteriors i de la descripció de cadascuna de les situacions viscudes i l'expressió detonant per al canvi actitudinal, vam realitzar el model esmentat, dividint la comunicació en els seus dos aspectes principals (verbal i no verbal). A continuació exposem les conclusions:

 

COMUNICACIÓ VERBAL:

 

• Claredat en l'explicació de l'activitat / exercici / material a utilitzar.

 

• Reforç positiu en les expressions dirigides a la família i al pacient. (Ej.molt bé, així sí ...).

 

• Suavitat en el to de veu utilitzat.

 

• Velocitat en l'expressió del missatge.

 

• Comprovar l'efectivitat de la transmissió del missatge. (Ex. Preguntar al final, "si no m'explico bé m'ho dius ... ").

 

• Ús de paraules senzilles, clares i concises (sobretot les dirigides a les famílies).

 

• Evitar incidir en el "bucle negatiu" (en el cas que existeixi) de la família i / o pacient, per tal d'oferir noves possibilitats per millorar la        situació. (Ex.:canvi de tema quan es percep que el familiar està negatiu).

 

• Evitar la invasió (verbal) de l'espai de la família i del pacient.

 

• Baix nivell d'insistència en les propostes realitzades (en cas que es mostri resistència).

 

• Ús de paraules amb connotacions positives.

 

• Elecció selectiva de les paraules que s'utilitzen. (Ex .: no utilitzar la paraula "Malalt").

 

• Riquesa en el vocabulari (paraules adequades al nivell cultural de la família i / o pacient, adaptació del missatge al context de l'usuari).

 

• Naturalitat a l'hora d'expressar-se i interrelacionar-se amb el pacient i la família.

 

• Desenvolupament ordenat de les idees.

 

• Introducció i explicació clara de la funció del pedagog / a.

 

• Ús de paraules que transmetin credibilitat i fiabilitat, per tal de transmetre seguretat.

 

• Escolta activa dels intercanvis dialèctics amb la família i / o pacient.

 

• Adequació a l'idioma de la família i / o pacient

 

 

COMUNICACIÓ NO VERBAL:

 

• Respecte pels silencis produïts.

 

• Signes / Gestos de complicitat amb la família i / o l'usuari.

 

• Eliminar tots els prejudicis abans de dirigir-se a la família i / o pacient. Breu introspecció.

 

• Selecció del moment i lloc idoni per comunicar-se amb la família i / o pacient.

 

• Mantenir i respectar la proximitat física amb la família i / o pacient.

 

 

 

Miguel Ángel Moncho i Maria Gutiérrez. (Alumnes en pràctiques de 5è de Pedagogia de la URV)

 

Escribir comentario

Comentarios: 0