Mi nombre es Laura Casanova Ramos. Finalicé Pedagogía el pasado curso y realicé el Practicum con Anna Esclusa. Con ella conocí la Modulación Pedagógica y ello me llevó a realizar mi trabajo de fin de carrera sobre la aplicabilidad de la Modulación Pedagógica (MP) en ámbitos educativos (centros de educación especial) y sociosanitarios (rehabilitación, geriatría, hospitalario).

Mi nombre es Laura Casanova Ramos. Finalicé Pedagogía el pasado curso y realicé el Practicum con Anna Esclusa. Con ella conocí la Modulación Pedagógica y ello me llevó a realizar mi trabajo de fin de carrera sobre la aplicabilidad de la Modulación Pedagógica (MP) en ámbitos educativos (centros de educación especial) y sociosanitarios (rehabilitación, geriatría, hospitalario).

Aquesta és la pregunta que responen conjuntament els participants del mòdul de "Eines per a ensenyar en MP" després d'una activitat vivencial. Aquí va una selecció de les variables aparegudes en diferents edicions:

Esta es la pregunta que responden conjuntamente los participantes del módulo de "Herramientas para enseñar en MP" después de una actividad vivencial. Ahí va una selección de las variables aparecidas en diferentes ediciones:

Tothom comprèn que per entendre, la condició mínima és parlar el mateix idioma. A la feina tenim una parella, l'usuari amb una gran discapacitat i el seu familiar, que desitgen "parlar el mateix idioma" per entendre's. Tot aquell que hagi intentat aprendre un nou idioma sap com s'agraeix, mentre busquem desesperadament al nostre cervell l'expressió adequada, tenir algú bilingue al costat per preguntar-li "Escolta, com es deia ...?"

Todo el mundo comprende que para entenderse, la condición mínima es hablar el mismo idioma. En nuestro trabajo, tenemos una pareja, el usuario con una gran discapacidad y su familiar, que desean "hablar el mismo idioma" para entenderse.

l'Anamnesi de Modulació Pedagògica és un dels documents que creats i que serveix com a orientació per a iniciar el nostre treball. La informació que en ella apareix es recull en format d'entrevista amb un o més familiars.

la Anamnesis de Modulación Pedagógica, uno de los documento que hemos creado en nuestro concepto y que nos sirve como orientación para iniciar nuestro trabajo.

La següent aportació la signen els primers alumnes en pràctiques que vaig tenir. A proposta de la seva professora de Pedagogia a la URV, Carmen Ponce, van realitzar una sistematització de les seves observacions sobre el meu ús del llenguatge amb les famílies, ja que constataven que exercia una influència positiva en l'actitud d'aquestes cap meves propostes.

La siguiente aportación la firman los primeros alumnos en prácticas de los cuales hablo en el apartado "Perfil". A propuesta de su profesora de Pedagogía en la URV, Carmen Ponce, realizaron una sistematización de sus observaciones sobre mi uso del lenguaje con las familias,

Mostrar más