FAQ


 

1.- Qué és Modulació Pedagògica?

Definim la Modulació Pedagògica com

"un procés educatiu que pretén facilitar la comunicació i la relació entre persones amb greus discapacitats i els seus familiars, estructurant moments de la seva relació quotidiana com a situacions d'aprenentatge".

 

Modulació prové de l'arrel llatina “modus” i significa “manera”, “mesura per a mesurar quelcom”, “moderació, límit”.

 

Així doncs, el/la modulador/a pedagògic/a s'acosta, modula a partir de propostes moderades, petites, discretes. Es realitzen propostes de relació a partir d'activitats compartides: esmorzar, fer un massatge, aixecar-se de la cadira.....ofertes no tenen per què ser específiques de cap tècnica però que serveixen sempre a un únic fi: enriquir allò més gran que tenim els sers humans: la nostra capacitat per a relacionar-nos els uns amb els altres


 

2.- Quan i per qui està indicada?

La Modulació Pedagògica està indicada per a qualsevol família en la que hi ha una persona amb una greu discapacitat.

 

La nostra experiència fins al moment està centrada en adults que han patit un Dany Cerebral Sobrevingut però el concepte és prou flexible com per adaptar-se a altres poblacions (nens i adults amb discapacitat intel.lectual, demències, paràlisi cerebral, autisme, salut mental...) i altres contextos (escoles, centres de dia, residències...).

 

Podem oferir un procés de Modulació pedagògica...

 

Quan la família demanda més recursos per enriquir la seva relació amb la persona afectada (en general, o d'un familiar concret cap a ell).

 

- Quan el centre vol oferir més recursos a la família per enriquir la seva relació amb l'afectat directe.

 

- En tots els casos de fase aguda/ fase inicial, ja que ningú està preparat per relacionar-se de forma diferent de manera tan sobtada. Això vol temps i acompanyament.

 

- Quan els professionals tenen dificultats en la comunicació i relació amb la família de l'afectat directe.

 

- Quan els professionals creuen observar "dificultats de comunicació i relació" entre l'afectat directe i el familiar (sobreprotecció, unidireccionalitat en la relació, manca d'escolta...)

 


 

3.- On es realitzen les sessions?

L'entorn ideal és l'entorn natural on es troben afectat directe i familiar.

 

En una fase inicial en el DCA aquest sol ser la UCI o l'habitació de l'hospital. Si resideix en un centre, aquest serà també l'entorn adequat.La dificultat a nivell de costos, pot sorgir quan l'afectat directe viu de nou a la seva llar. sembla obvi que el més eficaç seria desplaçar-se al seu domicili, i en le cas que això sigui possible, ho recomanem.

 

Malgrat tot, relació i comunicació tenen lloc allà on hi hagi dues persones que vulguin relacionar-se. Per tant les sessions en un entorn on hi passin unes estones determinades a la setmana (centre) són també molt efectives i tenen una influència positiva a la llar.

 

El que reforcem en tot moment és la relació entre dues persones, que apareix en el moment en què estan juntes, sigui quin sigui l'entorn on es trobin.


 

4.- Quant pot durar un procés?

Un procés de MP pot durar tot el temps que es vulgui, ja que sempre es poden aprendre i desenvolupar noves activitats i formes de relació. De fet és desitjable la continuïtat, encara que sigui molt espaiada.

Una possible temporalització seria:

Setmanalment durant els primers 6-8 mesos en una etapa inicial.

 

Quinzenalment durant els 12-18 mesos següents.

 

Tot i això, hi ha uns moments concrets en els que es pot donar per finalitzat el procés de MP:

 

Quan després d'un temps de recerca de processos d'ensenyament-aprenentatge es fa evident que el familiar, malgrat potser no ser-ne conscient, està tancat a qualsevol proposta diferent a les que utilitza normalment.

Quan malgrat les possibles limitacions restants, els processos de comunicació i relació entre ambdós flueixen sense dificultats. Aqui recomanem seguiments puntuals.

Quan el familiar vol explícita i conscientment prendre distància de l'afectat.

 

La durada de les sessions pot anar des de 10 minuts a 1 hora. Tal com dèiem és més important la continuïtat que no pas la intensitat. Per tant poques sessions però en una freqüència regular són més efectives que no pas més sessions en un breu espai de temps.

 

La influència positiva de la Modulació Pedagògica en la família serveix també per a descarregar pressió a l'equip. Això fa que les relacions millorin i l'estrès disminueixi, fet que considerem important alhora de valorar l'eficàcia i la sostenibilitat d'aquest servei.


 

5.- Quina relació hi ha entre Modulació Pedagògica i Basale Stimulation?

Basale Stimulation treballa per a afavorir el desenvolupament global de persones amb greus discapacitats.

La Modulació Pedagògica treballa per afavorir la relació d'aquestes persones amb els seus familiars més directes. Es fonamenta i té els seus orígens en els valors i principis pedagògics que es desprenen de l'Estimulació Basal.

 

Abans que moduladora pedagògica, he estat (i sóc) formadora de Basale Stimulation, i com a pedagoga lògicament aquest gran concepte ha impregnat el meu fer professional. Tinc a més la gran sort de poder comptar amb el suport explícit del prof. Fröhlich, creador del concepte de Basale Stimulation, en la difusió del concepte al seu país.

En paraules seves “la MP és un desenvolupament ulterior i una especialització de Basale Stimulation”.


 

6.- La MP usa només recursos de BS?

No, apliquem principis pedagògics a totes les eines que considerem adients i que estan al nostre abast: Model Affolter (percepció-cognició-moviment); L.I.N. (posicionament coporal); F.O.T.T. (estimulació oro-facial): P.N.L. (Programació Neuro-Lingüística); Kinaesthetics (moviment i percepció del moviment)....són altres eines les quals sense ser-ne especialistes, utilitzem amb una intenció PEDAGÒGICA, no terapèutica. Això significa que adaptem, escurcem, fragmentem les tècniques i estratègies i les utilitzem, no amb una intenció rehabilitadora, sinó per posar-les al servei de la relació i comunicació de la família. (vegeu entrada Affolter d'exemple)


 

7.- Què pot aportar la Modulació Pedagògica a l'usuari i als seus familiars?

Pel que fa a l'afectat:

- S'enriqueix i es diversifica la comunicació i activitats que comparteix amb la família

- Augmenten les seves oportunitats de desenvolupament

- És més ben comprès per part de la família.

 

Pel que fa al familiar:

- Se sent més segur en la seva interacció amb ell

- Disminueix la seva angoixa durant el procés

- Disposa de més recursos per a la interacció

- Augmenta la seva confiança en l'equip rehabilitador (ja que se sent encara més ben atès)


 

8.- Què pot aportar als professionals?

Pel que fa a l'afectat:

- S'enriqueix i es diversifica la comunicació i activitats que comparteix amb la família

- Augmenten les seves oportunitats de desenvolupament

- És més ben comprès per part de la família.

 

Pel que fa al familiar:

- Se sent més segur en la seva interacció amb ell

- Disminueix la seva angoixa durant el procés

- Disposa de més recursos per a la interacció

- Augmenta la seva confiança en l'equip rehabilitador (ja que se sent encara més ben atès)